Általános Szerződési Feltételek

Szerződési és rendelési szállítási feltételek
Szigbontesz Kft (székhely: 2013 Pomáz, Ybl Miklós utca 2/4, Cj: 1309180141, adószám:25514706213 mint Eladó,
(továbbiakban: Eladó), valamint a Megrendelő, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között. Szállítási feltételek a
megrendelés Eladóhoz érkeztével, legkésőbb ennek írásbeli visszaigazolásával (díjbekérő), de legkésőbb az áru
átvételével létrejön a felek között. Jelen Szerződési feltételek Vevő számára elérhető módon közzé vannak téve a
www.szigbontesz.hu weboldalon. Vevő jelen feltételek ismeretében vásárol.

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
1. A megállapodás tárgyát az Eladó által forgalmazott, egyedi előzetes megállapodásban szereplő termékek
értékesítése képezi. Vevő a III. pontban részletezett díjbekérő kiegyenlítésével elfogadja, és magára nézve
kötelezőnek tekinti a szállítási és rendelési feltételeket, annak pontjait megértette és elfogadja.


II. TERMÉKRENDELÉS
2. Termékrendelést az Eladó közvetlenül a Vevőtől, vagy a szerződött értékesítési csatornákon keresztül és
általában írásban (levélben, emailben) fogad el. Eladó részére teljesítési kötelezettséget a kiállított díjbekérő
számlán szereplő áru értékének beérkezése keletkeztet és kizárólag az abban foglaltak szerint.


III. VÁSÁRLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS FOLYAMATA


3. Vásárlási folyamat lépéseinek leírása, amely a rendeléstől a kiszállításig tart:

megrendelés leadása írásban

a leadott megrendelés alapján díjbekérő számla kiállítása Eladó részéről (amely ez egyúttal egyben
a rendelés visszaigazolása is)

a díjbekérő kiegyenlítése után a számla kiállítása, annak megküldése és a szállítási folyamat
elindítása

gyári fuvarszervezésben történő szállítási folyamat után az áru átvétele Megrendelő által


IV. SZÁLLÍTÁS


4. Felek rögzítik, hogy termék kiszállítása gyári kiszállítással történik. A kiszállítás gyári fuvarszervezésben történik,
amely ésszerű és gazdaságos összeállítása érintheti a szállítási határidőt. Eladó nettó 150 000 Ft érték feletti
termékrendelés esetén az igénybevett szolgáltatási költségét nem számlázza tovább.

5. A szállítási határidő általában 38 munkanap, de a pontos határidő a díjbekérő értékének beérkezése után kerül
megállapításra. A dátum kiértesítése egyedileg történik.

6. Termékek EKÁER bejelentése a jogszabályok előírásai alapján történik és általában a fuvarozást szervező (gyártó)
kötelezettsége. Eladó a termék rendelkezésre bocsátása után semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentéssel
kapcsolatban.

V. TERMÉK ÁTVÉTELE
7. Vevő köteles a terméket a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és átvenni. Végleges mennyiségi átvétel megvalósul
a szállítólevél/fuvarlevél Vevő, illetve megbízottja általi aláírásával. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a
terméket átvevő személy e feladat ellátására alkalmas legyen. Ha a termékátvétel helyén nincs átvételre alkalmas
személy, akkor Eladó jogosult termék átadását megtagadni, valamint a felmerült fuvarköltséget Vevő részére
felszámítani. Kifogás esetén Vevő köteles az átvételkor a kifogását a fuvarozó által is aláírt jegyzőkönyvben
rögzíteni és azt haladéktalanul Eladó részére megküldeni. Ennek elmulasztása esetén az átvételt követően Eladó
mennyiségi, lejárati, sérülési, vagy bármely más, a szükséges gondosság mellett megállapítható hibára vonatkozó
reklamációt nem fogad el. A minőségi reklamációról Vevő írásban köteles értesíteni Eladót. A reklamációkat az
Szigbontesz Kft. felé írásban kell közölni. Abban az esetben, ha a hibák valósak és a reklamáció indokolt,
Eladónak ki kell cserélni a hibás terméket. Ezen felül minden további igény, beleértve a kártérítési igényeket
kizártnak tekintendők.

 

8. A terméket átvevő bármely személy alkalmazott, megbízott, fuvarozó, rendelésben megjelölt bármely személy
e körben a Vevő teljes jogú, nyilatkozattételre feljogosított megbízottjának minősül, amennyiben Vevő bélyegzőjét
használja, illetve, ha igazolja az átvételt.

VI. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU
9. Szállítási sérüléseket abban az esetben tudunk elfogadni, ha a sérülés jelezve volt az átvételkor a szállító
szállítólevelén.

10. A szállításhoz kapcsolódó reklamációt kérjük a szállítás napján jelezze, képekkel alátámasztva. A szállítást követő 5
munkanapon belül jelzett reklamációk eseti és egyedi alapon kerülnek elbírálásra.

11. Visszárú igényeket abban az esetben tudunk elfogadni, ha a termék az eredeti csomagolásukban és eladható
állapotban vannak, illetve 6 hónapnál nem régebben vásárolták őket.

amennyiben a gyártó cég szervezi a termékek visszaszállítását, a jóváírás maximális mértéke az eredeti
számla értékéből = 70%

amennyiben a vevő gondoskodik a visszaszállításról, a jóváírás maximális mértéke az eredeti számla
értékéből = 80%

a visszáru küldemények végső minőség és mennyiségellenőrzése a gyártó cég központi raktárában történik

12. Amennyiben a rendelés több részletben kerül kiszállításra, például hosszabb szállítási határidős termék rendelése
esetében, szállítási költség kerülhet felszámításra, ha a szállítmányok egyenként nem érik el a minimális rendelési
értéket.

13. a reklamációs és visszáru feltételeket rendszeresen felülvizsgálhatjuk, és bármikor változtathatjuk. Bármilyen
változás esetén változtatjuk ezt a dokumentumot, és a releváns változások azonnali hatállyal életbe lépnek.

VII. GARANCIA és FELELŐSSÉG

14. Elengedhetetlen a megfelelés az általános építészeti eljárásoknak és az alkalmazott gyakorlatnak minden
feldolgozási szakaszban. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél felelőssége betartani, hogy kizárólag szakképzett
munkavállalók dolgozzák fel a termékeket, és a legkorszerűbb eljárásokat mindig betartsák a folyamatok
végrehajtása során.


15. Eladó termékeire a Gyártó cég vonatkozó előírások szerint vállalja a szavatosságot. A gyártó kijelenti, hogy az
általa értékesített áruk vonatkozásában teljes körű jogszavatosságot vállal.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
16. A termék az ellenérték teljes megfizetéséig az Eladó tulajdonjogát képezi.

17. Bármilyen felmerülő kérdést, kérést, javaslatot csak írásban az
info@szigbontesz.hu email címre küldött levélben
tudunk fogadni.

18. Jelen szerződés üzletei érdekeinek megfelelő teljesítése érdekében Felek kölcsönösen együtt működnek és vitás
kérdéseiket megkísérlik egyeztetés útján rendezni.

19. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, egymás,
valamint a forgalmazott termékek jó hírét a rendelkezésükre álló eszközökkel folyamatosan biztosítják,
tartózkodnak minden negatív kihatású nyilatkozattól, vagy más lépéstől.

20. Termékkínálat megváltoztatása: Szigbontesz Kft. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a
termékkínálatát bármikor. A vevőnek nem áll jogában azzal az igénnyel előállni, hogy a Szigbontesz Kft.
továbbra is tartsa értékesítésre előkészítve az összes létező, korábbi termékkínálatban szereplő terméket.

21. Jelen szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre. Szerződés felmondására bármely fél 5 napos
határidővel, indoklás nélkül jogosult. Felek kötelezik magukat, hogy felmondás esetén a felmondási idő alatt
egymással minden igényre kiterjedően elszámolnak és annak megfelelően a pénzügyi igényeket is rendezik.

22. Felek peres ügyeikben, értékétől függően, kizárólagosan a Pest Megyei Járási Bíróság illetékességét kötik ki.
Alkalmazandó jog a magyar. Érvényes:2021.12.13tól visszavonásig.SZIGBONTESZ KFT.

Látogasson meg

H-2013 POMÁZ, YBL MIKLÓS U. 2/4.

Hívjon minket

+36 30 637 7390

info@ szigbontesz.hu

Küldjön E-mailt

Küldjön üzenetet

Adja meg nevét és E-mail címét, az átadni kívánt üzenettel együtt, ami közvetlenül a E-postaládánkban fog landolni